вторник, 9 февруари 2016 г.

Проект за устав на ПП "Демократи за силна България" с приложени схеми

ПРОЕКТ НА НОВ УСТАВ

ПП Демократи за силна България”

За гласуване на Национално събрание 12.03.2016г.


I. НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И СИМВОЛИ

*"Демократи за силна България" /ДСБ/ е политическа партия със седалище в гр. София, п.к.1000, бул."Витоша" № 18.
ДСБ е член на „Европейската народна Партия” (ЕНП) и споделя нейните принципи и ценности. Представителите на ДСБ в Европейския парламент и други международни парламентарни структури, заседават в групите на ЕНП.
Целите на партията са: утвърждаване ценностите на справедливостта, свободата, мира и хармонията в обществото; укрепване на българската демокрация, частната собственост и пазарната икономика; сигурност на всеки български гражданин; отстояването на националните интереси, традиции и място на България; преодоляване на разликата между българските граждани и гражданите на другите европейски страни в стандарта и качеството на живот; принос за атлантическата сигурност и за благоденствие на обединена Европа.

Тези цели се постигат чрез: парламентарната демокрация и активността на гражданското общество; силните държавни институции и ефикасната държава; върховенството на закона, пазарната конкуренция и икономическия растеж.

Демократи за силна България е естествен партньор на всички политически, неправителствени организации и активни граждани в център-дясно със сходни ценности и цели и е двигател за постигането на траен десен реформаторски алианс, участващ в местното, националното и европейското управление.


*Емблема на партията е стилизиран пламтящ факел, издигнат от дясна ръка, затворен в рамка, от ляво на който е изписано „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ” със син цвят на бял фон с ротация от минус седем градуса. 

*Химн на партията е „Моят ден”- музика: Стоян Михалев и Виктор
Текст: Христина Апостолова и Росен Димитров

„Демократи за силна България” приемат символите и химните на „Европейската народна партия” и коалицията, ако участва в такава, като същите се поставят заедно и поотделно върху всички партийни документи и материали.

Всички символи и знаци на партията се прилагат съобразно „Ръководство за оформяне на идентичност”.


II. ЧЛЕНСТВО

Чл.1. (1) Всеки гражданин с избирателни права, съобразно българското законодателство, който приема настоящия устав и споделя обявените принципи и програма, може да членува в партията.
(2) Членството е индивидуално в общинска (районна) организация и/или в общински (районен), областен или национален клуб и се осъществява чрез подаване на заявление и попълване на необходимите документи и утвърдените от Национално ръководство процедури.

(3) Приемането за член се извършва с решение на Изпълнителния съвет въз основа на подадено от кандидата писмено заявление до Общинския (Районния) председател по постоянен или настоящ адрес, Областния председател,  Главния секретар или председателя на общински (районен), областен или национален клуб. Заявлението, придружено от становище на съответната организация или орган, се изпраща на Изпълнителния съвет чрез Главния секретар. В случай, че заявлението е подадено до по-висшестоящ орган или председател, същият е длъжен да изпрати молбата за съгласуване и становище до ръководствата на предложената от него или посочена от кандидата първична организация или клубове, касаещи членството.
Изпълнителният съвет се произнася с решение на първото си редовно заседание след датата на подаване на заявлението.

(4) Не може да се членува в повече от една общинска (районна) организация или клуб формиран на териториален принцип.
(5) Не може да се членува в клубове в различни общини или области.
(6) Може да се членува в неограничен брой клубове в една община или такива с областен статут на територията на една област.
 (7) Членството възниква от момента на решение за приемане на нов член от Изпълнителния съвет, като новоприетият член се вписва в съответния електронен регистър в „Единна система за управление и комуникация” (ЕСУК) от администрацията, в срок до 24 часа след решението за прием.
(8) Кандидатите за членове се уведомяват за решението на Изпълнителния съвет от органа приел заявлението за членство.
(9) Отказ за членство може да бъде обжалван в 7 (седем) дневен срок от уведомяването пред Националния вътрешнопартиен арбитраж, който трябва да се произнесе в 7 (седем) дневен срок.
(10) Членство в друга политическа партия не се допуска.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.2. Всеки член има право:
1. да участва във формиране на политическите решения в организациите, в които членува, както и в органите на партията, в които участва;
2. да избира и да бъде избиран: в ръководните органи на партията с ограничение на мандатите съобразно този Устав; за кандидат на партията или коалицията в която участва, за местни, парламентарни, президентски или избори за Европейски парламент по установения за това ред.
3. да сезира Националния вътрешнопартиен арбитраж за нарушения на устава и да предлага наказания за членовете на партията.
4. Да бъде информиран за текущата политика, събрания и активности в партията,  да иска и да получава информация от партийните органи.

Чл.3. Всеки член е длъжен:

1. да спазва устава и да изпълнява решенията на ръководните и висшестоящи органи при пряка субординация;
2. да защитава престижа и доброто име на партията и нейните органи;
3. да работи за постигане на целите на партията;
4. да плаща членски внос;
Чл.4. За нарушения на устава на членовете на партията могат да бъдат налагани следните наказания:
1. забележка;
2. отстраняване и забрана за заемане на партийна длъжност за срок до три години;
3. изключване.
Чл.5.  Всеки член на партията може да заема само една от следните ръководни партийни длъжности: председател, заместник-председател и член на: Националното ръководство (с изключение на председателите по чл.23.ал.3 и Главния секретар), Общински (районен) председател, Националния вътрешнопартиен арбитраж; Главен секретар, Областен председател,  Председател на клуб.

Чл.6. (1) Членството се прекратява с напускане, изключване, смърт, при отпадане, при прекратяване на партията или по силата на закон.

(2) Напускането става с писмено мотивирано заявление до Главния секретар чрез: Общинския (районен) председател; Областния председател; или председател на национален, областен или общински (районен) клуб. Главният секретар е длъжен да заличи членството в електронния регистър в ЕСУК в срок от 7 дни от получаването на заявлението.

(3) Отпадането става при неплащане на членски внос в срок от 6 месеца, което се констатира автоматично от електронната система ЕСУК. В този случай отпадналият член автоматично се вписва като регистриран симпатизант и запазва участието си в органите и организациите, в които е членувал, с права на симпатизант. Членството се възстановява автоматично след погасяване на натрупания членски внос, което се удостоверява със служебна бележка от отговорното лице за събирането му.     

(4) Изключването става по реда на разпоредбите уредени в този Устав.

IV. СИМПАТИЗАНТИ
Чл.7. (1) Всеки гражданин с избирателни права, съобразно българското законодателство, който желае да участва в дейността на партията без да плаща членски внос, може да бъде регистриран като симпатизант с посочените в този Устав права.
(2) Регистрацията е индивидуална в общинска (районна) организация и/или в общински(районен), областен или национален клуб, и се осъществява чрез подаване на заявление и попълване на необходимите документи и утвърдените от Национално ръководство процедури. Възможна е регистрация на симпатизанти, които не желаят или не могат да участват в партийна структура, като същите се регистрират в Национален регистър на симпатизантите и получават регулярно информация относно дейността на партията. 

(3) Регистрацията на симпатизант се извършва с решение на Изпълнителния съвет въз основа на подадено от кандидата писмено заявление до Общинския (Районния) председател по постоянен или настоящ адрес, Областния председател, Главния секретар или председателя на общински (районен), областен или национален клуб. Заявлението, придружено от становище на съответната организация или орган, се изпраща на Изпълнителния съвет чрез Главния секретар. В случай, че заявлението е подадено до по-висшестоящ орган или председател, същият е длъжен да изпрати молбата за съгласуване и становище до ръководствата на предложената от него или посочена от кандидата  организация или клубове, касаещи регистрацията.
Изпълнителният съвет се произнася с решение на първото си редовно заседание след датата на подаване на заявлението.
(4) Симпатизант не може да се регистрира в повече от една общинска (районна) организация или клуб формиран на териториален принцип.
(5) Симпатизант не може да се регистрира в клубове в различни общини и области.
(6) Всеки симпатизант може да се регистрира в неограничен брой клубове в една община или такива с областен статут на територията на една област.
 (7) Регистрацията възниква от момента на решение за регистриране на нов симпатизант от Изпълнителния съвет, като същият се вписва в съответния електронен регистър в „Единната система за управление и комуникация” (ЕСУК) от администрацията в срок до 24 часа след решението за прием.
(8) Кандидатите заявили желание за регистрация като симпатизанти се уведомяват за решението на Изпълнителния съвет от органа приел заявлението.
(9) Отказ за регистрация може да бъде обжалван в 7 (седем) дневен срок от уведомяването пред Националния вътрешнопартиен арбитраж, който трябва да се произнесе в 7 (седем) дневен срок.
(10) Не се допуска регистрация на симпатизант, ако членува в друга политическа партия.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СИМПАТИЗАНТИТЕ

Чл.8. Всеки регистриран симпатизант има право:
1. да участва във формиране на политическите решения в организациите в които е регистриран, както и в органите на партията, в които участва;
2. да избира и да бъде избиран за кандидат на партията или коалицията, в която участва партията, за местни, парламентарни, президентски избори или избори за Европейски парламент, по установения за това ред, но няма право да избира и да бъде избиран в ръководните органи на партията, с изключение на Гражданския съвет.
3. Да бъде информиран за текущата политика, събрания и активности в партията.  Да иска и да получава информация от партийните органи.
Чл.9. Всеки регистриран симпатизант е длъжен:
1. да спазва Устава и да изпълнява решенията на ръководните и висшестоящи органи при пряка субординация;
2. да защитава престижа и доброто име на партията и нейните органи;
3. да работи за постигане на целите на партията.
Чл.10. За нарушения на Устава на симпатизантите на партията, могат да бъдат налагани следните наказания:
1. забележка;
2. заличаване от регистрите.
Чл.11. (1) Заличаване на симпатизант от регистрите става с писмено заявление, заличаване с решение на орган със съответните права, смърт, при прекратяване на партията или по силата на закон.
(2) Заличаването става с писмено мотивирано заявление до Главния секретар чрез Общинския (районен) председател, Областния председател, или председател на национален, областен или общински (районен) клуб. Главният секретар е длъжен да заличи симпатизанта в електронния регистър в (ЕСУК) в срок до 7 дни от получаването на заявлението.

VI.  СТРУКТУРИ
Чл.12 . Организационната структура на партията се състои от мрежа от национални, областни, общински и локални клубове, формирани на тематичен или териториален принцип, общински (районни) организации и областни организации, съобразно административното деление на страната и чужбина.

КЛУБОВЕ
Чл.13A. Териториални клубове;
(1) Локални клубове формирани на териториален принцип са основни структурни единици на партията.
(2) Учредяването на локален клуб става с решение на Изпълнителния съвет по предложение на минимум пет члена на партията или инициативен комитет от минимум пет лица. При решение за учредяване на клуб, учредителите стават автоматично членове на партията.    
(3) Членовете на локален клуб и неговите симпатизанти, са част от общинската (районна) организация, и областната организация със съответните права съобразно този Устав.
(4) Локален клуб може да се учредява само в рамките на община и е структурна единица на общинската организация.
(5) Не може да има повече от един локален клуб формиран на териториален принцип на територията на една избирателна секция.

Чл.13Б. Тематични клубове;
(1) Тематични клубове, формирани на принципа на професионални интереси, съсловия, възраст, пол, отстояване на конкретни политики или цели, са автономни структурни единици на партията.
(2) Учредяването на тематичен клуб става с решение на Изпълнителния съвет по предложение на минимум пет члена на партията или инициативен комитет от минимум пет лица, които предлагат правилник за дейността си. При решение за учредяване на клуб, учредителите стават автоматично членове на партията. 
(3) Тематичните клубове могат да имат национални, областни и общински организации.
(4) Членовете и симпатизантите на тематичен общински клуб са част от съответната общинска и областна организация на партията.
(5) Членовете и симпатизантите на тематичен областен клуб са част от съответна областна организация и общинската (районна) организация по местоживеене.
(6) Не може да има повече от един тематичен клуб от един и същи вид на територията на една община.
(7) Не може да има повече от един тематичен областен клуб от един и същи вид на територията на една област.
(8) Членовете на общински тематичен клуб са автоматично членове на областния и национален тематичен клуб от същия вид, ако има такива.
(9) Членовете на областен тематичен клуб са автоматично членове на националния тематичен клуб от същия вид, ако има такъв.
(10) Тематични клубове  могат да участват в съвместни сдружения с близки до дейността си представители на Гражданския съвет към партията, активисти от гражданското общество, неправителствени организации и да формират експертни или целеви групи с автономни правилници за дейността си и собствен дневен ред.
(11) При прекратяване дейността на клуб неговите членове и симпатизанти остават членове и симпатизанти в съответната общинска и/или областната организация.

ОБЩИНСКИ (РАЙОННИ) ОРГАНИЗАЦИИ
Чл.14 (1) Общинската (районна) организация се състои от всички членове и симпатизанти на територията на една община и включва всички локални и тематични клубове на територията си.
(2) Общинската (районна) организация се състои от минимум 20 члена.
(3) В общините с районно деление, районните организации са със статута на общински организации.
(4) Членовете пребиваващи на територията на друга държава могат да формират организация със статут на общинска организация, която е част от организация „Чужбина”.
ОБЛАСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Чл.15. (1) Областната организация се състои от всички членове и симпатизанти на територията на един многомандатен избирателен район и включва всички областни клубове, общински организации и общински и локални клубове.
(2) Партията има 32 организации с областен статут, които съвпадат с 31-те МИР в България и една организация обединяваща членовете извън страната с отделен правилник за дейността си, наречена „Чужбина”.
(3) На територията на Столична община съществуват три областни организации, по една за всеки от трите многомандатни избирателен района. Членовете и симпатизантите на всички три организации формират „Градската организация на София”
(4) В Пловдив и Варна областните организации са Градски организации.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
Чл.16. Представителства;
(1) В общини (райони), в които няма общинска организация, представител на партията е председателят на най-големия клуб от съответната община, който действа под прякото ръководство на Областния председател, Главният секретар или отговорник от НР за региона по чл. 23. ал.2 до учредяване на общинска организация.
(2) В общини (райони), в които членовете са по-малко от 5, представител на партията се посочва от Областния председател. Представителят действа под прякото ръководство на Областния председател, Главния секретар или отговорник от НР за региона по чл.23. ал.2


VII. ОРГАНИ

Чл.17. Органи на партията

1.    Национално събрание;
2.    Национално ръководство;
3.    Главен секретар;
4.    Изпълнителен съвет;
5.    Граждански съвет (консултативен);
6.    Национално съвещание;
7.    Областно събрание;
8.    Областен съвет;
9.    Областно ръководство;
10. Общинско (районно) събрание;
11. Общинско (районно) ръководство;
12. Събрание и ръководство на клуб;
13. Градско събрание и председателство на софийската организация;
14. Национален изборен Щаб (временно действащ)
15. Национален вътрешнопартиен арбитраж .


Национално събрание
Чл.18. Националното събрание е върховен орган на партията. Неговите решения са задължителни за всички членове, структури и органи на партията.
Чл.19. (1) Националното събрание се свиква и действа на делегатски принцип. Общия брой и квотата на делегатите от общините (районите) за Националното събрание се определя на базата на резултатите от последните парламентарни избори и организационното състояние на структурите, въз основа на решение на Националното ръководство.
(2) Основният принцип за изчисление на квотата е както следва:
I. Квотата за всяка област се получава, като се вземе процентното съотношение на общия брой гласове в съответния МИР спрямо всички получени гласове за партията или коалицията, в която участва, на последните парламентарни избори.
II. 60% от квотата на всяка община (район) се определя на база процентното съотношение на общия брой получени гласове в съответната община (район), спрямо общия брой гласове в съответния МИР.
III. 40% от квотата се определя като съотношение на броя членове във всяка община, умножен по коефициент, получен при разделянето на процента получени гласове от общите гласове в съответната община (район), на средния процент получени гласове в съответния МИР.
IV. Непълните квоти се разпределят на принципа на най-големия остатък за всяка стъпка на калкулацията.
V.Общини (райони) без действаща общинска организация или клуб, не влизат в калкулацията на квотите в съответния МИР по т.II, III, IV.
(3) Делегати по право извън квотите на Националното събрание са: членовете на Националното ръководство; и на Парламентарната група; министрите; заместник министрите;  областните управители; евродепутатите, които са членове на партията; председателите на областните организации; председателите на общинските (районните) организации; председателите на национални и областни клубове; председателят на Софийската организация; членовете на Националния вътрешнопартиен арбитраж и представителите по чл.16.
(4) Делегати от квотите на общините са председателите на клубове от съответната община, като с предимство са председателите на клубове с по-голяма членска маса. Квотата се допълва от балансирана селекция от членове на общинската организация избрани на общинско (районно) събрание или в случай на чл.16. т.1 от селекция от всички членове на местни клубове и съвети по решение на Областния председател, Главния секретар и отговорника от Национално Ръководство по чл.23 ал.2.
(5) В случай, че цялата квота получена от дадена община не може да бъде усвоена, нейният остатък не се разпределя към други общини. 
(6) Представителният състав на Гражданския съвет към партията участва в Националното събрание със съвещателен глас.

Чл.20. (1) Националното събрание се свиква на заседание веднъж на две години, както и до три месеца след провеждане на парламентарни избори от Председателя.
(2) Националното събрание може да се свиква и по общо решение на Националното ръководство и на Парламентарната група на партията, както и по искане на не по-малко от 1/3 от общинските ръководства.
(3) Националното събрание е свикано редовно с поканване на всички делегати и оповестяване на дневен ред чрез обнародване на поканата в "Държавен вестник" и поставянето й на място за обявление в седалището на партията, най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл.21. Националното събрание:
1. приема, изменя и допълва устава;
2. приема програмните документи и решения за политиката на партията
3. избира председател и по негово предложение заместник-председатели и членове на Националното ръководство;
4. избира Национален вътрешнопартиен арбитраж в състав от 7 члена за решаване на спорове и конфликти;
5. приема финансовия отчет на Националното ръководство;
6. взема решение за прекратяване, сливане и разделяне на партията с мнозинство от 2/3 от всички делегати.

Национално ръководство
Чл.22. (1) Националното ръководство е висш орган на партията в периода между Националните събрания.

(2) Решенията на Националното ръководство в кръга на правомощията му по чл. 21 и чл. 22 са задължителни за всички членове, симпатизанти, структури и органи на партията с изключение на Националното събрание и Гражданския съвет.

Чл.23 (1) Националното ръководство се състои от председател, заместник-председатели и членове, общо от 7 до 12 души, избрани за срок от четири години и Главен секретар.
(2) Националното ръководство определя измежду членовете си и народните представители от партията отговорници за дейността на партията по ресори. Определя в различните многомандатни избирателни райони отговорници, които съвместно с Главния секретар, отговарят за дейността на областните организации и общински (районни) организации, областни и общински клубове и съвети в съответния избирателен район. Отговорниците по настоящата алинея отговарят за многомандатни избирателни райони, групирани в географски район за планиране.
(3) Председателите на градските организации от градове с районно деление са членове на Националното ръководство с право на глас.
Чл.24. (1) Националното ръководство заседава най-малко веднъж в месеца и определя позициите на партията по отношение на националната и коалиционната политика.
(2)  Разширеният формат на Националното ръководство включва Парламентарната група, министрите, заместник министрите, евродепутатите и областните управители, членове на партията.    
(3) По покана на Председателя, Националното ръководство заседава съвместно с кметове, общински съветници, председатели на областни и общински организации и клубове, финансовия директор и административния директор на партията, представители на Гражданския съвет и представители на коалиционни партньори, извън редовните си заседания.
Чл.25. Националното ръководство:
1. взема решения по всички въпроси, които касаят партията и не са от компетенцията на Националното събрание;
2. осъществява оперативното национално политическо ръководство на партията;
3. приема решения по текущи политически въпроси;
4. определя стратегията на парламентарната дейност на партията;
5. приема правилници и ръководства за приложение на настоящия Устав;
6. подготвя и провежда кампаниите за парламентарни и президентски избори, както и за избори за членове на Европейски парламент;
7. определя комисия по подбор и подготовка на кандидати за изборни длъжности;
8. утвърждава кандидатите и подредбата в  листите за местни, парламентарни, президентски и европарламентарни избори; води преговори при подреждането на кандидати на партията в коалиционни листи;
9. приема свой бюджет, който отчита пред Националното събрание;
10. избира Главен секретар;
11. насрочва Национални събрания и Национални съвещания чрез Главния секретар;
12. Може да насрочва и отлага събрания на всички структури, регионални и изпълнителни органи на партията и да отменя техни решения чрез Главния секретар, с изключение на Националното събрание и Гражданския съвет;
13. избира председателя, структурата и състава  на Националния изборен щаб и определя предизборната стратегия за всички видове избори;
14. номинира и освобождава председателите на областните организации.
15. създава национални клубове като първоначално избира техните председатели и одобрява техните правилници;
16. освобождава председателите на национални клубове;
17. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с имущество на партията.
Чл.26. (1) Председателят представлява партията, насрочва и ръководи заседанията на Националното ръководство и Изпълнителния съвет и предлага техния дневен ред.
(2) Предлага разпределението на членовете по чл. 23 ал 2 и определя преговорни екипи във връзка с чл. 25. т.8.
(3) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от посочен от него заместник-председател.
(4) При подаване на оставка, напускане или смърт функциите на председател се поемат от един от заместник-председателите на партията, определен от Националното ръководство, което насрочва Национално събрание в срок до три месеца.


Главен секретар

Чл.27. Главният секретар е член на Националното ръководство с право на глас.

Чл. 28. Главният секретар:

1. отговаря за организационното развитие на партията;

2. осъществява контрол върху структурите и регионални органи на партията по изпълнение на решенията на Националното събрание, Националното ръководство и Изпълнителния съвет;

3. назначава и ръководи пряко служителите в организационния отдел и одобрява назначението на служителите в останалите отдели, част от администрацията и осъществява общото и ръководство;

4. води национален регистър с всички членове, симпатизанти, структури  и протоколи на партията чрез националната система ЕСУК и удостоверява тяхната легитимност;

5. извършва текуща оценка и подпомага дейността на всички структури и структурни органи на партията;

6. прави предложения за разглеждане и решение от Националното ръководство във връзка с чл. 25, т. 5,6,9,11,12,13,14,15,16,17;

7. участва в заседанията на Изпълнителния съвет с  право на глас и може да участва в събранията на всички областни и общински (районни) събрания и дейността на всички клубове и съвети в партията със съвещателен глас, ако не е член на съответната организация;

8. прави предложения за разглеждане и решение от Изпълнителния съвет във връзка с чл. 35;

9. организира Националното събрание по решение на Националното ръководство и свиква и организира Национално съвещание по искане на две трети от членовете на партията;

10. организира Национално съвещание по решение на Националното ръководство;

11. свиква заседания на Националното ръководство и Изпълнителния съвет по решение на председателя и отговаря за тяхната организация;

12. свиква и отменя, при необходимост, отчетно-изборни и учредителни събрания, след съгласуване с Националното ръководство или Изпълнителния съвет и отговаря за тяхната организация и дневен ред;

13. подържа активни контакти с представители на Гражданския съвет, представители на коалиционни партньори, техните организационни и административни структури, представители на гражданското общество и неправителствени организации и фондации;

14. съдейства за фондонабирането и се грижи за целесъобразното изразходване на бюджета на партията съвместно с Финансовия директор;

15. създава условия за популяризиране на партията, привличане на нови членове;

16. създава условия за  организиране и провеждане на  политически академии, дискусионни клубове, семинари и събития с цел увеличаване влиянието на партията, израстване и усъвършенстване на млади политици;

17. отговаря и се грижи за мрежа от активисти и доброволци;

18.  изготвя и предлага за одобрение, съвместно с администрацията и членове на Националното ръководство, правилници и ръководства за прилагане на устава; 

19. грижи се за създаването на клубове и нови структури на партията;

20. приема граждани, съдейства за техните проблеми и ги насочва към съответните представители на партията в парламента и изпълнителната власт;

21. координира националния календар на партията и планира цикли от отчетно-изборни събрания с оглед оптимизиране на ресурсите;

22. съгласува датите и дневния ред за провеждане на събрания с оглед обезпечаване на представители по чл.48, ал.8 и чл.54, ал 3, съобразно възможността им да присъстват и съблюдава дали всички членове на съответния орган са поканени и събранието е проведено съобразно съответните процедури и Устава на партията;

23. може да води учредителни събрания, както и отчетно-изборните събрания по време на номинациите и избор на областни, общински(районни)председатели и председатели на клубове;

24. е и заместник председател на Националния изборен щаб с ресор „организационни въпроси” като се грижи за доброто и ефективно провеждане на предизборни кампании съобразно решенията на Националния изборен щаб. Координира работата на Националния изборен щаб, Администрацията и доброволците  по време на кампании, координира календарите и графиците, контролира изпълнението на решенията на ръководните органи;

25. контролира съответствието на всички агитационни материали с националната визията по време на кампания;

26. предлага на Националното ръководство „Ръководството за оформяне на идентичност” и контролира съответствието на всички графични, аудио-визуални или организационни елементи съобразно него и одобрява всички елементи несъответстващи с него;

Чл. 29  Националното ръководство на партията може да възлага конкретни задачи и да делегира допълнителни права с нарочно решение.

Чл.30.  Главният секретар или упълномощен от него служител от организационния отдел на партията, присъстват задължително на всички отчетно изборни и учредителни събрания на партията.  

Чл.31.  Главният секретар се подпомага и замества от Административния директор на партията.
Изпълнителен съвет


Чл.32.  (1) Изпълнителният съвет е постоянно действащ национален оперативен орган, определящ целите и приоритетите по изпълнение на политическите програми и стратегии,  коалиционната политика по региони и организационно развитие, на партията съобразно решенията на Националното събрание и Националното ръководство.

(2) Решенията на Изпълнителния съвет по чл. 35 са задължителни за всички областни и общински органи, структури и членове на партията с изключение на Гражданския съвет.

Чл.33.  (1) Изпълнителният съвет се състои от членовете на разширения състав на Националното ръководство, председателите на областните организации и председателите на национални клубове.

(2) Говорителят на Националния граждански съвет участва в заседанията на Изпълнителния съвет със съвещателен глас.

(3) Разширеният състав на Изпълнителния съвет включва и председателите на областни клубове на партията,  членовете на Националния изборен щаб, Административния директор и Финансовия директор на партията.

(4) Представителният състав на Гражданския съвет и организационният отдел на администрацията на партията участват в заседанията на разширения Изпълнителен съвет със съвещателен глас.

(5) По покана на Председателя на партията в заседанията могат да бъдат поканени и други лица, които участват със съвещателен глас.

Чл.34. (1) Изпълнителният съвет заседава най-малко веднъж на два месеца.
(2) Разширения изпълнителен съвет заседава най-малко веднъж на 6 месеца.

Чл.35.  Изпълнителният съвет:

1.Формира позиции по текущи политически и организационни въпроси и задава насоки за работата на областните съвети и областните организации.

2.Одобрява приема на нови членове и симпатизанти;

3. Налага наказания във връзка с чл.3, чл.4 чл.9 и чл.10 по мотивирано предложение на орган на партията и прекратява мандата на общински (районни) председатели по чл.59, ал.6. Решенията по тази точка могат да се обжалват пред Националния вътрешнопартиен арбитраж.

4. Одобрява  учредяването на областни и общински клубове.

5. Взема решение за закриване на областни клубове  при трайна липса на активна дейност, действия в разрез с политиката на партията или неизпълнение на решение на висшестоящи партийни органи.


Граждански съвет

Чл.36.  Гражданският съвет е автономен национален консултативен орган на партията, който се формира на доброволен принцип от експерти, лица от академичните среди, представители на бизнеса, спорта, културата и граждани, които не желаят да членуват в партийна структура, борещи се за промяна и по-доброто и прозрачно управление на България.

Чл.37.  Гражданският съвет формира експертни позиции, предлага политически решения и прави предложения за конкретни действия към ръководните органи на партията.

Чл.38.  (1) Гражданският съвет може да формира свои областни и общински съвети.

(2) Гражданският съвет може да заседава с членове и органи на партията, и да има представители в националните и регионални структури и клубове по чл.13Б, ал.8. 

Чл.39. Всички лица от Гражданският съвет участват със съвещателен глас в органите и събранията на партията, съобразно този устав, освен ако съществува специално споразумение за съвместна дейност регламентиращо различни права.

Чл.40. В Гражданският съвет може да участват представители на неправителствени организации и автономни граждански структури с изричното разрешение на техните органи и решение за лицата, които ги представляват в случай на колективно участие.

Чл.41. Гражданския съвет избира от състава си представително тяло до 21 лица наречено „Представителен състав”

Чл.42. От състава си, Гражданският съвет избира свой говорител, който председателства събранията му.Национално съвещание

Чл.43.  Националното съвещание е национален съвещателен орган на партията.

Чл. 44.  (1) Националното съвещание включва Председателите на общински и областни организации, Председателите на национални и областни клубове, членовете на Националното ръководство, народните представители,  министрите и заместник- министрите, евродепутатите, областните управители, общинските съветници, общински кметове членове на партията, членовете на Националния изборен щаб и Финансовия директор и Административния директор.

(2) Представителният състав на Гражданския съвет и служителите от организационния отдел от администрацията на партията  участват в Националното съвещание със съвещателен глас.

(3) По време на изборна кампания в Националното съвещание участват и председателите на областни изборни щабове, а по време на изборната кампания за местни избори и председателите на общински изборни щабове.

(4) По покана на председателя на партията на Националното съвещание могат да участват и други лица със съвещателен глас.

Чл. 45. Националното съвещание:

1.    изслушва докладите на областните председатели и председателите на национални клубове;

2.     приема насоки за общинската и регионалната политика на партията, както и за коалиционна политика за местни избори;

3.    Приема резолюции и декларации.

Областно събрание

Чл.46.  Областното събрание е висш орган на областната организация. 

Чл.47.  Решенията на областното събрание по чл.49 са задължителни за всички общински организации и клубове на територията на областта.

Чл. 48. (1) Областното събрание се провежда с всички членове или на делегатски принцип по решение на Националното ръководство.


(2) На областно събрание, на което се номинират кандидати за парламентарни и евроизбори, провеждано с всички членове, могат да присъстват и всички симпатизанти регистрирани най-рано  3 месеца преди неговото обявяване със съответните права по този Устав.

(3) При областно събрание на делегатски принцип, общият брой и квотата на делегатите от общините (районите) се определя на базата на резултатите от последните парламентарни избори и организационното състояние на структурите, въз основа на решение на Националното ръководство.
(4) Основният принцип за изчисление на квотата е както следва:
I. 60% от квотата на всяка община (район) се определя на база процентното съотношението на общия брой получени гласове в съответната община (район), спрямо общия брой гласове в съответния МИР.
II. 40% от квотата се определя, като съотношение на броя членове във всяка община, умножен по коефициент, получен при разделянето на процента гласове от общите гласове в съответната община (район), на средния процент получени гласове в съответния МИР.
III.   Непълните квоти се разпределят на принципа на най-големия остатък за всяка стъпка на калкулацията.
IV. Общини (райони) без действаща общинска организация или клуб не влизат в калкулацията на квотите.
(5) Делегати по право извън квотите на Областното събрание са: народните представители от съответната област, Областните управители, Общинските съветници, Общинските кметове, Общинското ръководство, председателите на общинските (районните) организации и представителите по чл.16.
(6) Делегати от квотите на общините са председателите на клубове от съответната община, като с предимство са председателите на клубове с най-голяма членска маса. Квотата се допълва от балансирана селекция от членове на общинската организация, избрани на общинско (районно) събрание или в случай на чл.16, т.1 от селекция от всички членове на местни клубове, по решение на Областния председател, Главния секретар и отговорника от Национално Ръководство по чл.23 ал.2.
(7) В случай, че цялата квота получена от дадена община не може да бъде усвоена, нейният остатък не се разпределя към други общини. 
(8) На отчетно-изборно областно събрание присъстват отговорникът за съответния избирателен район по чл.23, ал.2 или друг член на Националното ръководство и Главният секретар. Ако не са членове на съответната областна организация, те имат право на съвещателен глас.
Чл.49. (1)  Областното събрание се свиква от Областния председател най-малко веднъж на 6 месеца и в срок до два месеца след парламентарни избори. То може да бъде свикано и по искане на не по-малко от ¼ от членовете на областната организация, по решение на Националното ръководство или Изпълнителния съвет, чрез Главния секретар. Събранието се свиква с уведомление на всички членове и симпатизанти  или поканване на делегатите и се обявява след съгласуване с Главния секретар чрез официалната интернет страница на партията - www.dsb.bg, не по-късно от 7 дни преди провеждането му.
(2)   По покана на Областния председател, на областното събрание могат да присъстват лица от Гражданския съвет със съвещателен глас.

Чл.50. Областното събрание:
1.    Формира политика и приема програма за дейността на партията в съответната област съобразно решенията на Националното събрание, Националното ръководство и Изпълнителния съвет и дава предложения за национална политика;
2.     Избира областен председател по номинация на Националното ръководство и по негово предложение двама заместник председатели с мандат от две години;
3.    Номинира кандидати за парламентарни и избори за европейски парламент и други изборни длъжности в съответния избирателен район.

Областен съвет
Чл.51. (1) Областният съвет се състои от всички общински (районни) председатели, Областното ръководство, избраните общински и районни кметове, заместник-кметове и общински съветници и областни управители  членуващи в партията, председатели на областни клубове и народните представители от съответния избирателен район.
(2) Националното ръководство определя допълнителни квоти за членове на Областните съвети от отделните общини за председатели на общински клубове извън членовете по право. Квотите се определят на база териториалните особености на отделните области, членската маса и активността на общинските клубовете, като стандартно 60% от местата за председатели на общински тематични клубове  се полагат на такива от общината - областен център, в случай, че на нейна територия действат общински филиали на всички национални клубове и поне 20% от общинските клубове в областта са от общината-областен център. В градовете с районно деление тази квота се разпределя съобразно броя тематични клубове действащи на територията един район и тяхната активност.

(3) На заседанията на Областния съвет е препоръчително да присъстват отговорникът за съответния избирателен район по чл.23 ал.2 или друг член на Националното ръководство и Главният секретар. Ако не са членове на съответната областна организация, те имат право на съвещателен глас.
(4) Представители на Гражданския съвет от областта присъстват на заседанията със съвещателен глас. По покана на областния председател на заседанията могат да присъстват и други лица със съвещателен глас.
(5) Областният съвет заседава най-малко веднъж на два месеца.
(6) В София, освен заседанията на отделните съвети по избирателни райони, действа и Градски съвет, който включва съветите на трите изборни района.  
(7)Градският съвет на Софийската градска организация определя позициите на партията по въпроси от местната политика, засягащи и трите избирателни района на територията на Столична община. Председателят на Софийската градска организация, в този случай, има правото да определя кои въпроси са от компетенциите на Градския съвет по настоящата алинея.


Чл.52. Областният съвет:
1. осъществява координация между общинските (районните) организации на партията и клубовете на територията на избирателния район;
2. избира председател на областен изборен щаб преди началото на всяка изборна кампания по номинация на областния председател, кандидата за кмет или водача на листа;
3. формира политиката на партията по въпроси от регионално значение, съобразно решенията на националните органи на партията;
4. съгласува коалиционната политика на общинските организации, съобразно решенията на националните органи на партията;
5. формира коалиционната политика на регионално ниво и избира представители на партията в коалиционни съвети и щабове в областта;
6. взема решение за съвместни действия и проекти с неправителствени организации на регионално ниво;
7. разпределя финансиране за политически дейности на регионално ниво;
8. организира и провежда обучение на членовете и симпатизантите на партията в избирателния район.

Областно ръководство

Чл.53. (1) Областното ръководство се състои от председател и двама заместник председатели от състава на Областния съвет.

(2) При необходимост, областното ръководство избира областен организационен секретар и областен ковчежник, по предложение на Областния председател.

Чл.54. Областният председател:

1.    свиква и председателства Областните събрания и заседанията на Областния съвет и определя техния дневен ред;

2.    провежда политиката и изпълнява решенията на националните органи на партията, координира и информира Областния съвет и членовете и симпатизантите на партията за следваната политика и техните решения;


3.    информира Изпълнителния съвет за дейността на Областните съвети и Областната организация,  както и за дейността на областните клубове, общинските организации и общински клубове и представителства и представя направени от тях предложения за национална политика;

4.    отчита се веднъж годишно пред областното събрание за получените приходи и направените разходи;

5.     представлява партията пред Областната управа и Регионалната избирателна комисия, и областните ръководства на коалиционни партии и партньори.

6.    подготвя съвместно с председателя на Областния изборен щаб кампаниите за парламентарни и президентски избори и избори за европейски парламент. Координира дейността на общинските (райони) щабове по време на кампания за местни избори съобразно  решенията на Националния изборен щаб и координира обезпечаването на представители в секционните комисии и застъпници.

7.    изнася доклади за организационното състояние и дейността на всички органи и структури в областта, местната политика и коалиционната политика за местни избори пред Националното събрание и Областното събрание;

8.    представлява партията в общините и населени места, в които няма регистрирана структура на партията и определя представителите по чл.16 и създава нови структури и клубове съвместно с отговорника по чл.23. ал.2 и Главния секретар.

9.    Съдейства за осъществяване дейността на всички тематични клубове на територията на областта и осъществява контрол на дейността им.

10. При необходимост,Областният председател определя Областен организационен секретар и касиер, които подпомагат дейността му.

11. при отсъствие на Областният председател или специално делегирани права, функциите му се изпълняват от посочен от него заместник- областните председател.


Общинско (районно) събрание

Чл.54. (1) Висш орган на общинската (районната) организация е общинското (районното) събрание. В общинските (районните) събрания участват всички членове и симпатизанти на партията.
(2) На общински (районни) събрания, на които се номинират кандидати за изборни длъжности право на глас имат симпатизантите, регистрирани най-рано 3 месеца преди обявяването им.
(3) На отчетно-изборно общинско (районно) събрание присъстват: отговорникът за съответния избирателен район по чл. 23, ал.2 от или друг член на Националното ръководство, както и Областният председател или друг член на Областното ръководство и Главният секретар.
Ако не членуват в съответната общинска (районна) организация, те са с право на съвещателен глас.
Чл.55. Общинското (районното) събрание се свиква от ръководството най-малко веднъж в годината и в срок до два месеца след провеждане на парламентарни или местни избори. То може да бъде свикано и по искане на не по-малко от 1/4 от членовете на общинската (районната) организация, по решение на Националното ръководство, Изпълнителния съвет и Областния председател чрез Главния секретар. Събранието се свиква след съгласуване с Главния секретар с поканване на всички членове и симпатизанти и обявяването му чрез поне една местна медия  или на официалната интернет страница на партията – www.dsb.bg, не по-късно от 7 (седем) дни преди провеждането му.
Чл.56. Общинското (районното) събрание:
1. формира политика и приема програма за дейността на партията в общината (района),  съобразно решенията на националните и областни органи  и дава предложения за национална политика;
2. избира председател на общинското (районното) ръководство и по негово предложение заместни- председател и членове на ръководството с мандат от две години, като съблюдава принципа за представителност на общинските клубове;
3. номинира кандидати за изборни длъжности в местната власт;
4. приема общинския бюджет;
5. избира делегати за Националното събрание и областно делегатско събрание;
6. решава всички неуредени в устава на партията въпроси за общината (района);
7. определя териториално разпределение с оглед подготовка на изборни кампании и посочва отговорници по избирателни секции;

8. избира председател на общински изборен щаб преди предкампанията за местни избори по предложение на общинския председател, кандидата за кмет и водача на листата за общински съветници, и по предложение на областния председател и председателя на областния изборен щаб за всички други избори.

Общинско (Районно) ръководство

Чл.57. (1) Общинското (районното) ръководство се състои от председател, заместник председатели и членове - общо от 3 до 7 души.
(2) Общинското (районното) ръководство, освен редовните си заседания, провежда най-малко веднъж в месеца съвместни заседания с общинските съветници, кметове и заместник кметове на общини, райони и населени места – членове на партията и определя местната политика на партията.
Чл.58. Общинското (районното) ръководство:
1. провежда политиката и изпълнява решенията на националните и областните органи и Общинското събрание на територията на общината;
2. координира и информира членовете и симпатизантите за следваната политика и осъществява връзка с Областния съвет, Изпълнителния съвет и Националното ръководство на партията;
3. събира и изразходва членския внос и се отчита веднъж годишно пред общинското (районното) събрание за получените приходи и направените разходи;
4. подготвя и провежда местни избори и участва в кампаниите за президентски и парламентарни избори и избори за европейски парламент;
5. определя отговорници по избирателни секции и населени места, ако няма такива посочени от общинското (районното) събрание;
6. определя Общински (районен) организационен секретар и касиер в общински организации с повече от сто члена.

Чл.59. (1) Председателят представлява общинската (районната) организация на партията в общината (района), в т.ч. и пред Общинската избирателна комисия, свиква и ръководи Общинското (районното) събрание и заседанията на ръководството и предлага техния дневен ред.
(2) Председателят представлява общинската (районната) организация на Националното съвещание.
(3) При отсъствие на председателя, функциите му се изпълняват от посочен от него заместник-председател.
(4) При подаване на оставка, напускане или смърт, функциите на председател се поемат от един от заместник председателите, определен от общинското (районното) ръководство, което свиква общинско (районно) събрание в срок от два месеца.
(5) В случаите по предходната алинея, ако общинското/районно ръководство не свика събрание, то се свиква от Националното ръководство,  Изпълнителния съвет или Областния председател чрез Главния секретар.
(6) В случай, че Председателят трайно не изпълнява функциите си в продължение на 3 месеца, въпросът се отнася до Изпълнителния съвет от отговорника по чл. 23 ал.2,  Главния секретар или Областния председател. Изпълнителният съвет прекратява мандата на Председателя и ръководството с аргументирано решение  след като се увери в неизпълнението на функциите, като възлага на Главния секретар да свика отчетно изборно събрание. Решението подлежи на обжалване пред Националния вътрешнопартиен арбитраж.


Събрание и ръководство на клуб


Чл.60 (1) Всеки общински клуб избира свой председател на отчетно-изборно събрание с всички негови членове на територията на общината с мандат от една година;

(2) Всеки областен клуб избира свой председател на отчетно-изборно събрание с всички членове на територията на областта с мандат от две години;

(3) Всеки национален клуб избира свой председател на национално отчетно-изборно събрание с всички членове с мандат от две години; 

 (4) Всички отчетно-изборни събрания се обявяват не по-късно от 7 дни преди провеждането им в националната интернет страница на партията www.dsb.bg и се съгласуват с Главния секретар, който уведомява всички членове и симпатизанти, Изпълнителния съвет и председателите на съответната Областната и/или Общинска организация, областен или национален клуб, касаещи събранието, за провеждането му. При интерес, председателите на областни организации, членове на Националното ръководство, Главния секретар или упълномощени от него служители от организационния отдел на партията, могат да участват на събранието със съвещателен глас. 

(5) Всеки тематичен клуб извършва своята дейност съобразно правилник, одобрен от Изпълнителния съвет на партията;

(6) За определени национални клубове утвърдени от Националното ръководство, в които се предвиждат териториални подразделения, действащи при пряка субординация, се прилагат национални правилници одобрени от Изпълнителния съвет;

(7) Всеки клуб е длъжен да извършва дейността си съобразно решенията на националните и областните органи на партията.

Чл.61.  (1) Всеки председател на клуб  ръководи дейността му съобразно приетите правилници и докладва периодично за нея пред съответните органи на партията.

(2) Всеки председател е длъжен да участва в заседанията на органите на партията, съобразно този Устав и събранията на клубовете майки, съобразно приетите правилници.  


Градско събрание и председателство на Софийската организация

Чл.62. (1) Градското събрание на Софийската организация се провежда с всички членове и симпатизанти или на делегатски принцип по решение на Националното ръководство, на базата на получените по районите гласове на последните парламентарни избори. Квотата и броя на делегатите от районите се определя от Националното ръководство на принципа описан в чл.48, ал.4.
(2) На градско събрание на Софийската организация, на което се номинират кандидати за парламентарни, местни и евроизбори, провеждано с всички членове, могат да присъстват и всички симпатизанти регистрирани най-малко 3 месеца преди неговото обявяване със съответните права по този Устав.

(3) Делегати по право по ал.1 извън квотите са: Председателят на партията, народните представители от Столична община, Председателят на Софийската организация, ръководствата на организациите от трите избирателни района в София, председателите на районните организации и представителите по чл.16 от трите избирателни района в София.
(4) Събранието по ал. 1 се свиква най-малко веднъж на две години, при необходимост и/или по искане на не по-малко от 1/3 от районните организации или Националното ръководство чрез Главния секретар. Събранието е редовно, когато е свикано с поканване на всички членове, симпатизанти или делегати чрез обявяване в интернет страницата на партията - www.dsb.bg, не по-късно от 7 (седем) дни преди провеждането му.
(5) Градското събрание на Софийската организация:
1. избира Председател на Софийската организация за срок от две години, който  подготвя, свиква и председателства събранието и Градския съвет на ДСБ София;
2.  номинира кандидатите за кметове, утвърждава кандидатската листа на общинските съветници измежду предложените от районите кандидати и одобрява лица за други изборни длъжности в общината;
4. избира Изборен щаб за изборни кампании.
Чл.63. (1) Председателството на Софийската организация се състои от избрания Председател и председателите на организациите на трите многомандатни избирателни района, които са заместник-председатели на Софийската организация.
(2) Председателството на Софийската организация заседава най-малко веднъж на 14 дни и свиква  най-малко веднъж на четири месеца заседание на Градския съвет на ДСБ София и определя позициите на партията по отношение на местната политика, както и дава предложения за национална политика.
Чл.64 (1) Председателството на Софийската организация изготвя  и предлага на Градския съвет на ДСБ София политическа програма на партията за общината, координира политическата дейност на районните ръководства, осъществява връзка с Националното ръководство и участва в кампаниите за местни, президентски, и парламентарни избори.
(2) Председателството на общините с районно деление се отчита веднъж на две години пред градското събрание на София.
(3) При подаване на оставка, напускане, изключване или смърт на избрания Председател на общините с районно деление, председателството определя временно изпълняващ длъжността, като свиква събранието на общините с районно деление в срок от 3 месеца.

Национален вътрешнопартиен арбитраж

Чл.65. (1) Националният вътрешнопартиен арбитраж осигурява съответствие между дейността на членовете и ръководните органи на партията и разпоредбите на настоящия устав и действащото законодателство, като:
1. решава спорове, свързани с нарушаването на този устав от партиен орган или отделен член;
2. се произнася по направените предложения за налагане на предвидените в устава наказания или във връзка обжалване на решения от по чл. 35, т.3;
3. съдейства за помирение при възникнали конфликти в партията;
(2) Националният вътрешнопартиен арбитраж може да бъде писмено сигнализиран от всеки член на партията.
Чл.66. Националният вътрешнопартиен арбитраж изслушва заинтересованите страни и събира доказателства, преди да се произнесе, като е длъжен да реши спора и конфликта в едномесечен срок.
Чл.67. Националният вътрешнопартиен арбитраж може да предлага помирение на страните. При постигане на помирение, което отговаря на разпоредбите на настоящия устав и действащото законодателство, производството се прекратява.
Чл.68. Националният вътрешнопартиен арбитраж може, съобразно своята компетентност да анулира решение на орган при установено нарушение на Устава и да наложи при сигнализиране и констатирана вина някое от предвидените в устава наказания.
Чл.69. Националният вътрешнопартиен арбитраж се избира от Националното събрание в състав 5 до 7 члена, включително председател и заместник-председател, като се предпочитат лица с юридическо образование за срок от 5 години или до избор на нов състав на Националния вътрешнопартиен арбитраж.
Чл.70. (1) Споровете за нарушаване на устава и конфликти на общинско и районно равнище се разглеждат от Националния вътрешнопартиен арбитраж в тричленен състав определен чрез жребий. Той може да наложи и предвидените в устава наказания.
(2) Споровете за нарушаване на Устава от членове на Националното ръководство се разглеждат от Националния вътрешнопартиен арбитраж в пълен състав. Решението в този случай е окончателно.
(3) Решенията на тричленен състав подлежат на обжалване в 14-дневен срок пред пълен състав на Националния вътрешнопартиен арбитраж единствено в случай на нарушение на задълженията по чл. 3 и чл.9 от Устава или действащото законодателство. Преценката за допустимост на обжалването се прави от Председателя на Националния вътрешнопартиен арбитраж. Решението на пълния състав на Националния вътрешнопартиен арбитраж е винаги окончателно.
(4) Дейността и процедурите на Националния вътрешнопартиен арбитраж се уреждат от Правилник, приет от Националното ръководство и се утвърждават впоследствие от Националното събрание на първото му свикване.
VIII.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ.
ИЗБОРНИ КАМПАНИИ
Чл.71. Кандидатите за изборни длъжности се определят на базата на личните политически умения и знания и на доверието от страна на партията и симпатизантите.
Чл.72. Всеки член, орган и структура на партията могат да предлагат кандидати за изборни длъжности, като за целта представят в съответното ръководство: писмено заявление от член; предложение или протокол от орган или структура в определения по време на изборната кампания срок.
Чл.73. Всеки е редовно предложен, когато писмено е заявил желанието си да бъде кандидат за изборна длъжност и попълни личен формуляр, утвърден от Националното ръководство.
Чл.74. (1) Членовете и симпатизантите на партията предлагат кандидатурите си за изборни длъжности пред областното събрание, общинското събрание, или събрание на клуб който ги номинира.
Чл.75. За нарушения в процедурата за определяне на кандидатите за изборни длъжности може да се подава жалба пред Националния вътрешнопартиен арбитраж в 7-дневен срок, който е длъжен да се произнесе в 7-дневен срок.
Чл.76. (1) Националното ръководство определя Комисия за подбор на кандидатите, която участва в предлагането на кандидатите за народни представители и други изборни длъжности.
(2) Комисията осъществява подготовката на всички кандидати за народни представители, както и за други изборни длъжности по предложение на Националното ръководство.
(3) Комисията предлага кандидатите за народни представители на съответните ръководства, които ги представят на съответните събрания, в зависимост от избирателната система и избирателния район.
(4) Работата на Комисията се урежда с Правилник, приет от Националното ръководство.
Чл.77. (1) Вътрешни избори за утвърждаване на кандидатите за народни представители се организират по мотивирано предложение на мнозинството от общинските (районните) организации от избирателния район и с решение на Националното ръководство.
(2) Във вътрешните избори участват всички членове и регистрирани симпатизанти на партията.

IX . ИЗБОРНИ ЩАБОВЕ
Чл. 78. Изборните щабове на партията на национално, областно и общинско/районно/ ниво са временно действащи органи.

Чл. 79. Националният изборен щаб се избира от Националното ръководство от членове по ресори по реда на чл. 25 т.13 от Устава и има следните функции:
1. Отговаря за провеждане на предизборните кампании за Народно събрание, Европейски парламент, Президент на Републиката, общински съветници и кметове;
2. Координира предизборните кампании за общински съветници и кметове на национално ниво;
3. Осъществява ръководство на дейността на областните и общинските изборни щабове;
4. Осъществява обучение на членовете на регионалните и областните изборни щабове;
5. Организира съвместно със съответните ръководства и щабове на партията публични политически кампании на национално, регионално и общинско ниво в периода между различните видове избори;
6. Подпомага Комисията по чл. 76 от Устава при подготовка и обучение на кандидатите за народни представители и представители в Европейския парламент и осъществява обучение на останалите кандидати за изборни длъжности;
7. Координира на национално ниво отношенията с коалиционни партньори по време на предизборните кампании.
Чл. 80. (1) Областният изборен щаб се избира от Областния  съвет по реда на чл. 52, т.2 от Устава и има следните функции:
1. Отговаря за провеждането на предизборната кампания на територията на региона;
2. Отговаря за присъствието на представители на партията в изборните секции в района;
3. Координира предизборните кампании за общински съветници и кметове на регионално ниво;
4. Координира на регионално ниво отношенията с коалиционни партньори по време на предизборните кампании.
5. Организира съвместно със съответните ръководства и щабове на партията публични политически кампании на регионално и общинско ниво в периода между различните видове избори;
(2) Председателите на РИЩ свикват и ръководят поне един път месечно заседания на регионалните изборни щабове.
(3) В дейността си Регионалните изборни щабове подпомагат дейността на НИЩ на регионално ниво и работят с НИЩ в отношение на пряка субординация по всички въпроси.
Чл. 81. Общинският/районен/ изборен щаб се избира от Общинското /Районно/ ръководство по реда на чл.56, т.8 и има следните функции:
1. Отговаря за провеждането на предизборната кампания на територията на общината/района;
2. Отговаря за присъствието на представители на партията в изборните секции;
3. Ръководи предизборните кампании за общински съветници и кметове;
4. Координира на общинско ниво отношенията с коалиционни партньори по време на предизборните кампании.
5. Организира съвместно със съответните ръководства и щабове на партията, публични политически кампании на общинско ниво, в периода между различните видове избори;
(2) В дейността си  Общинските /районни/ изборни щабове подпомагат дейността на НИЩ и РИЩ на общинско ниво и работят с тях в отношение на пряка субординация по всички въпроси.X. АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПАРТИЯТА

Чл.82. (1) Администрацията на партията е професионално административно-организационно тяло, съставено от отдели и ресорни длъжности, което подпомага дейността на Националното ръководство, областните и общинските (районните) ръководства, клубовете и председателството на Софийската организация и Националния изборен щаб и се грижи за изпълнението на техните програми, стратегии и решения и цялостното развитие и облик на партията.
(2) Администрацията се ръководи от Главния секретар и Административния директор на партията.
(3) Служителите от администрацията не могат да са кандидати и да заемат изборни партийни длъжности.

ХI. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО
Чл.83. (1) По предложение на председателят на партията Националното ръководство назначава Национален ковчежник/Финансов директор.
(2) По предложение на председателите на общините с районно деление председателствата им назначават общински ковчежници.
(3) Общинските председатели на партията и ковчежниците са единствените лица, които имат право да приемат дарения за финансирането на партията. Те нямат право да приемат анонимни дарения, средства от  юридически лица и от еднолични търговци, религиозни институции, чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
Чл. 84. (1) Националното, областните и общински ръководства и председатели на клубове набират партийни средства от членски внос и други собствени приходи.
(2) Събраните средства се изразходват съобразно годишен бюджет одобрен от Националното ръководство, при спазване на действащото законодателство.
(3) Събраните средства от местните ръководства се разходват в съответствие с решенията на съответните събрания при спазване на действащото законодателство и утвърдените правила по чл. 83, ал. 5 от Устава .
(4) Националното ръководство изготвя годишен финансов отчет, който се заверява от експерт- счетоводител и се утвърждава от Националното събрание.
(5) Националното ръководство  приема финансови правила за общинските и областни организации.
Чл. 85. Членски внос:
1.  Членският внос се плаща и разпределя в организациите съобразно правилник  изготвен от Финансовия директор и одобрен от Националното ръководство.
2. Членският внос на членовете от чужбина се превежда във вид на дарения по банков път или чрез други форми на електронно плащане определени от Финансовия директор на партията и се отчита на годишна база.
3. Всяка организация сама определя размера на членския внос за своите членове.
4. Всички клубове могат да определят допълнителен членски внос за членство извън определения от общинската организация.
5. Минималният членски внос за студенти и пенсионери е 1 лв. на месец, а за всички останали е 3 лв. на месец*. Предвижда се 20% намаление за семейства. (подлежи на обсъждане с ръководствата)
6. Националното ръководство може да определя по-висок минимален членски внос за  членове на изборни длъжности издигнати от партията, както и за членство в определени клубове и да определя различно от стандартното им разпределение в касите на партийните организации, както и да налага таван на организации при определяне на прекомерно висок членски внос.  
7. Членският внос се плаща на касиера на общинската (районна) организация или при липса на такава на касиера на областната организация, в централата на партията или в специално отворена каса по време на партийни мероприятия от Финансовия директор на партията.
8. Стандартно  разпределение на членския внос;
I.  40% от членския внос на един член отиват в касата на Общинската организация; 30% се разпределят по равно в касите на клубовете в които участва; 15% се разпределят в касата на областната организация и 15% се разпределят в националната каса на партията.
II. 50% от членския внос от чужбина отива в организацията в чужбина, ако има такава.
III. 15% от прихода в касата на общински тематичен клуб се отчисляват в касата на областния тематичен клуб и 15% в касата на националния тематичен клуб, ако има такива.
9.  Всеки член плаща индивидуален членски внос.

ХІI. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Чл. 86. (1) Събранията и заседанията на структурите и органите на партията са редовни, когато присъстват повече от половината им членове.
(2) В случай че в уреченото време за започване на събранието или заседанието няма необходимия кворум, се изчаква 1 час, след което събранието или заседанието, на същото място и при същия дневен ред, започва своята дейност и може да взема решения.
(3) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите с право на глас освен ако Уставът не предвижда друго мнозинство за вземане на решение.
(4) Делегатите от чужбина гласуващи по електронен път не се включват при изчисление на кворум.
(5) Гласуването при вземането на решения е явно освен ако съответното събрание не реши да е тайно.
(6) Всяко събрание или заседание се протоколира и архивира в ЕСУК от Администрацията.

 XIII.  МАНДАТНОСТ*  (подлежи на дискусия)
Чл.87. Председателите на Областни организации и председателят на Софийската организация могат да бъдат преизбирани до X мандата.
Чл.88. Председател на Общинска (районна) организация може да бъде преизбиран до X последователни мандата.
Чл.89. Членове на Националното ръководство могат да бъдат преизбирани до X последователни мандата.
Чл.90. Председатели на национални областни или общински клубове могат да бъдат преизбирани до X последователни мандата. 

ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 91. (1) Партията се прекратява с решение на Националното събрание в случаите на сливане, разделяне и саморазпускане.
(2) Решението се взема с мнозинство не по-малко от 2/3 от всички делегати на Националното събрание.
(3) Прекратяване на партията с решение на съда се извършва по реда на чл.12 от Закона за политическите партии.

XV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ
Чл. 92. (1) Партията използва електронна платформа за администрацият и управление наречена „Единна система за управление и комуникация” (ЕСУК).
(2)  Администрацията на партията отговаря за поддръжката и актуализацията на данните в ЕСУК, като изисква актуални справки от организациите.
(3)  ЕСУК е основно средство за комуникация в партията и е единствения легитимен регистър на членовете и симпатизантите в партията, органите на партията и техният статут.
Чл. 93.  Партията провежда вътрешно партийни референдуми, анкети и допитвания по актуални политически теми чрез интернет и телефонни допитвания като регистрира отговорите в ЕСУК.
Чл.94 (1) Членовете и симпатизантите от чужбина провеждат дейноста си и събранията си предимно чрез интернет като заявленията им се приемат и само в електронен вид.
(2) Гласовете от чужбина се отчитат в реално време чрез интернет от служители на Администрацията съвместно с мандатната комисия.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към приемане на настоящия Устав, приети на Национално събрание на 13.03.2016 г.

§ 1. Националното ръководство свиква Национално събрание за избор на национални партийни органи в срок до 9 месеца от приемането на този Устав.
§ 2. В срок до 9 месеца след провеждане на събранието се провежда пълен цикъл от отчетно-изборни събрания във всички структури и органи на партията.
§ 3.До избиране на областен председател, временно изпълняващ длъжността е регионалният координатор, избран съобразно Устава от 2012 г.

§ 4.До избиране на общински (районен) председател, временно изпълняващ е общинският председатели избран съобразно Устава от 2012 г.

§ 5.До края на 2016 г. се преиздават всички членски и симпатизантски карти, след ревизия на състава и актуализация на списъците от Администрацията.

Възможна допълнителна разпоредба за дискутиране

*6§ За определяне ограничението на мандатностите по чл. 83 се взима в предвид периода от учредяването на партията, като общински председател по настоящия устав е правоприемник на общинския председател съобразно всички предходни Устави на партията, а областния председател е правоприемник на регионалния координатор.

 Работна група към Национално ръководство


1 коментар:

  1. Стрелките в организационната структура трябва навсякъде да бъдат двупосочни !!!

    ОтговорИзтриване