неделя, 22 декември 2013 г.

Среща с Димитър Бъчваров и Иван Иванов


На 4 декември 2013 г. се проведе среща между членове, симпатизанти и приятели на ДСБ в град Бургас с представителите на Националното ръководство на партията г-н Иван Иванов и г-н Димитър Бъчваров. Встъплението бе направаено от председателя на местната структура д-р Георги Митев като основните теми, които се обсъждаха на срещата, бяха бъдещето и идентичността на ДСБ в Реформаторския блок, съдбата на самия блок, икономическата му програма, проблемите и тенденциите в енергетиката и настоящата ситуация в страната.

Г-н Димитър Бъчваров акцентира върху планираната от Реформаторския блок реформа в сферата на бизнеса и администрацията, която да замени настоящата система на предварителен контрол с последващ такъв. Г-н Иван Иванов разясни ситуацията в енергийния сектор в няколко насоки – нуждата от проучвания за шистов в газ в страната и състоянието на ядрената енергетика. Като интересна подробност бе добавена и „шистовата революция“ в САЩ, която е на път да изведе страната като номер 1 производител на природен газ, и е снижила в пъти цената на тази суровина, водейки до съответния бум в икономиката.

Беше повдигнат и въпроса за протестите и Реформаторския блок като също така бяха направени и паралели със ситуацията от 1997 г. и липсата на единен център на днешния протест. Също така се говори и за нуждата от принципно обединение на дясното пространство след изборите на 12 май 2013 г., чийто резултат доведе до осъзнаване на редица политически грешки от страна на ръководствата на партиите в блока. Целта остава ясна – създаване на траен политически субект в център-дясно с незаобиколима роля.

От публиката проявиха интерес и към други два важни момента от днешната действителност като този с бежанците и нуждата от адекватна реформистка политика в правораздаването, изборния кодекс и др. Иван Иванов каза, че въпреки че Реформаторският блок не е в състояние на този етап да измени изборното законодателство, той вече е готов с конкретни предложения по този въпрос, които да бъдат реализирани щом се създаде тази възможност. По въпроса за бежанците Димитър Бъчваров каза, че България няма изграден миграционен модел, който да бъде цялостно разписан в закона, въпреки наличието на отделни разпоредби. Също както в страната няма и цялостна законодателна уредба на данъчния режим.


Накрая г-н Бъчваров направи анализ на икономическата ситуация в страната: реалните доходи за първи път са в застой с тенденция към спад, а правителството генерира огромно обществено напрежение чрез своята политика на заеми и дългове. В същото време консолидираната фискална програмата е с 800 000 000 лева назад, което ще избухне със страшна сила от 1 януари 2014 г. Наблюдава се също така срив в потреблението и силната възможност за фалит на цели национални системи като НЕК и НЗОК. На този фон си проличават и явната некомпетентност и популизъм на управляващите.петък, 8 ноември 2013 г.

Партиите от Реформаторския блок учредиха структура в Бургас

Партиите от Реформаторския блок учредиха структура в Бургас. Така ДСБ, "Движение България на гражданите", "Зелените", "Синьо единство", НП "Свобода и достойнство", СДС и БЗНС излизат с обща платформа и на местно ниво.

Регионалната структура на Реформаторския блок (РБ) ще следва дванадесетте начала, залегнали в основата на обединението. Сред тях е включване на инструментите на пряката демокрация и гражданския контрол при взимане и изпълнение  на решения. Затова една от първите стъпки  на Реформаторския блок в Бургас е създаване на Граждански съвет, който ще е мостът между жителите на  морския град и седемте политически сили. В Гражданския съвет, който ще има съвещателен формат, ще вземат участие личности с активна гражданска позиция.  Сред тях са: учени, преподаватели, юристи, икономисти, медици, хора на изкуството, като повечето никога не са се занимавали с политика.

Предложенията за членове бяха обсъдени снощи, на третото  заседание на Реформаторския блок в Бургас. Всяка от седемте партии посочи по няколко души, мотивирайки се с личните и професионални качества на кандидатите. Водещо, за да получат подкрепа от останалите,  бе обосноваването  с какво конкретният  човек ще допринесе  за развитието на Реформаторския блок.

Окончателният състав на Гражданския съвет най-вероятно ще бъде представен след две седмици.

„Членовете му  ще защитават  интересите на бургазлии и жителите на града, докато ни помагат във взимането на решения. Затова е важно сред тях да няма такива, участвали в бившата Държавна сигурност”, заявяват от Реформаторски блок в Бургас.


По свое желание членовете на Гражданския съвет ще попълнят декларации, че ще  бъдат проверени за съпричастност към ДС. От Реформаторския блок са категорични, че сред тях няма място за  бивши агенти.

четвъртък, 24 октомври 2013 г.

Анализ на икономическата програма на Реформаторския блок - Юлиан Войнов


Икономическата ситуация в България, вместо да показва признаци на съживяване и възход, продължава да се влошава или в най-добрия случай да стагнира. БВП на страната при съпоставими цени все още е по-нисък от 2008 г., последната предкризисна година. Няма сектор в българската икономика, който да е отбелязал постоянен ръст през последните четири години, от 2009 г. насам. Отделен е въпросът, че ръстът на останалите сектори е толкова анемичен, както и на икономиката като цяло, че е в областта на статистическата грешка. Вече е категорично ясно, че основна причина за настоящата трудна ситуация отдавна не е международната икономическа криза. Напротив, основната причина се корени в неадекватното политическо управление в държавата, което прехвърли икономическите проблеми в политическата сфера и допринесе за създаването на една перманентна политическа криза, която още повече влошава ситуацията в останалите сектори на обществено-икономическия живот в страната.

Това неадекватно политическо управление и оттеглянето на държавата от ролята й на регулатор и пазител на обществения ред доведе до едно изключително нездравословно изкривяване на бизнес средата в държавата, в която както отделният гражданин, така и малкия и среден бизнес е единствено потърпевш. За сметка на това беше допуснато развитието на всякакви монополни и олигополни структури, които успяват да просперират не на базата на своите иновативни способни, а на базата на близостта си до държавното управление. Станахме и продължаваме да бъдем свидетели на злоупотреба, както със средства на данъкоплатците, чрез различни механизми за източване на държавни ресурси, така и на злоупотреба с пазарно положение, насочено за извличане на изгода директно от потребителите.

Всичко това показва, че в България има много сериозен управленски проблем и единственият начин той да бъде коригиран е държавата да започне да налага силата на закона, т.е. на първо място е необходима реформа в съдебната система, което изисква сериозно усилие. На второ място е необходима много сериозна реформа в държавната администрация, която да се грижи за подобряването на бизнес средата и на трето място е необходимо премахването на всякакви паразитиращи на гърба на държавата монополни и олигополни структури, за да се създаде нормално функционираща пазарна среда, където движещата сила е конкуренцията, а не връзките с властта.

Икономическата програма на Реформаторския блок дава препоръки и решение как да се подобри функционирането на бизнес средата в държавата, така че да се премахнат пречките пред развитието на конкуренцията, което е единственият разумен път за изход от трудната икономическа ситуация. Същевременно програмата предлага и мерки за възстановяване на регулативната роля на държавата, която да бъде гарант за спазването на правилата и която да предотвратява злоупотребата с пазарно положение.

Тя е организирана около 8 големи теми и съдържа най-важните мерки, които би следвало да се приложат по отношение на икономическата система и които са задължителни за всяка реформаторски настроена власт. На първо място се цели облекчаване на средата за труд и бизнес, като целта е опростяване и ускоряване на процедурите за започване на малък и среден бизнес, което включва преминаване от разрешителен към регистрационен режим, въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие, както и прилагане на оценка на въздействието за всички нови и промени в действащи нормативни актове. Изключително важно предложение с цел подобряване на бизнес средата в България се съдържа в изискването всички технически параметри, условия и начин на контрол на малкия и средния бизнес да са детайлно разписани в закон. С това се цели от една страна кодифициране на всички условия, които трябва да бъдат изпълнени при започването на бизнес, а от друга премахване на произвола, водещ в крайна сметка до корупционни практики, на овластената администрация. Сериозно внимание се отделя на промени в трудовото законодателство, което от една страна да облекчи бизнеса при наемането на работна ръка, съгласно най-добрите световни практики, а така също засилване защитата на работещите от некоректни работодатели. Основен акцент е отделен и на приемането на нов закон за обществените поръчки, който да премахне възможностите за злоупотреба с обществени средства.

Втората голяма тема касае данъчното законодателство, като целта тук е справедливо определяне на държавните и общински такси. Предвижда се също така и въвеждането на необлагаем минимум при облагане на доходите на физическите лица, което освен че ще облекчи финансовото състояние на хората получаващи минимална и близки до минималната заплата, ще се отрази благоприятно на потреблението и оттам на икономическия растеж. С цел постигане на равнопоставеност програмата предвижда и изравняване на данъчната тежест на едноличните търговци с останалите форми на фирмена организация.

Пенсионното осигуряване е една от проблемните области в България. Чрез различни законови механизми пенсионната възраст в България варира в широки граници. От друга страна има не малко примери на пенсионните фондове, чиято основна цел не е увеличаване на разполагаемостта по сметките на осигуряващите се, а намаляване на вноските чрез прилагането на всевъзможни такси и комисиони, както и инвестиции в свързани фирми на основните акционери, които се крепят единствено на базата на близостта с властта, а не на някакви особени конкурентни предимства. Предложенията в пенсионното осигуряване касае възможността работещите сами да определят кога да се пенсионират, на базата на внесени минимален брой осигурителни вноски, в случая 240, , като пенсионната възраст може да варира в рамките на 62 до 65 години. Повишаване прозрачността и контрола на инвестициите на частните пенсионните фондове, което да става с много по-голямо участие на осигурените е друго важно предложение. Предвижда се и възможност пенсионните средства освен в пенсионни фондове, да могат да бъдат насочвани и към други финансови посредници като банки, застрахователни и инвестиционни дружества, в зависимост от предпочитанията на осигурения.

Специално внимание е обърнато в програмата на защитата на потребителите и кредитополучателите, като целта е премахването на неравнопоставеността в отношенията потребител – бизнес и клиент – банка, като стремежът е предотвратяване на непазраните практики на някои дружества спрямо своите клиенти. Проблемът с някои банкови практики става все по-явен и в тази връзка програмата предвижда мерки, които да премахнат създадените законови преимущества на банковата система чрез въвеждането на пазарен референтен лихвен процент, премахване на привилегированото отношение на банките в съда, премахване на таксите за предсрочно погасяване на кредити след първите 12 месеца и т.н.Предвижда се също така и учредяване на контролен орган извън БНБ с цел премахване на конфликта на интереси между надзорната и останалите дейности на централната банка.

Борбата с корупцията е другата важна тема в програмата, като се предлага сериозно повишаване на прозрачността и контрола върху регулаторните органи. По отношение на прозрачността се предвижда да отпадне възможността за включване на клаузи за търговска тайна в документи, касаещи изразходването на публични ресурси, а по отношение на контрола се предлага избирането на ръководителите на контролните органи да става задължително след публично изслушване на кандидатите. Наблегнато е също така на изграждането на електронно правителство, както и увеличаване на отговорността, съответно санкциите за разхищение на публични финансови средства.

Темата за борбата с монополите е друга основна точка в програмата, като специално внимание е отделено на повишаване ефективността на Комисията за защита на конкуренцията.

Енергийната независимост е последната тема от програмата, но не по важност, като отново е наблегнато на регулаторната ефективност, но също така и на ресурсната диверсификация на страната.

Посочените по-горе мерки в икономическата област не са изчерпателни, но те са изключително необходими и тяхното въвеждане е от първостепенно значение. В България съществуват необозримо количество проблеми във всички сфери на обществения живот, включително и в икономиката на страната и изброените мерки целят от една страна да поставят някакво начало, откъдето да се започне, а от друга, да насочат вниманието на обществото към тези области, в които е необходимо незабавно прилагане на спешни мерки. Както е видно от последните действия на правителство, явно предложените мерки на Реформаторския блок са намери чуваемост и някои от тези мерки ние виждаме, че управляващите имат намерение да приложат на практика. Това е достатъчно доказателство за адекватността и навременността на направените предложения.


Разбира се, в бъдеще тези мерки ще се развиват, като целта е да станат част от една истинска реформаторска платформа за промяна на държавата, съобразно европейските стандарти и евро-атлантическите ценности, към които България отдавна е заявила своята принадлежност, но които на българското общество не му се отдава да наложи, поради силното влияние на минали отношения и зависимости. Крайно време е реформаторската перспектива да бъде наложена в обществото, а подобна задача е по силите само на едни истински демократи и наложили се реформатори, които са в основата на Реформаторския блок.

Юлиан Войнов 

сряда, 23 октомври 2013 г.

Позиция на ДСБ Бургас


На 22 октоври 2013 г. парламентарно мнозинство от 171 народни представители гласува удължаване на забраната за продажба на земеделски земи до 2020 г. Това решение, подкрепено от народни представители от партиите ГЕРБ, Атака и „Коалиция за България“, е в пряко противоречие с поетите от страната ни ангажименти като член на Европейския съюз, обслужвайки един определен кръг от едри земевладелци.

Вредността на този мораториум би могла да се прецени в няколко измерения – ограничаване на конкуренцията на пазара, монополно поддържане на изкуствено ниски цени на земята и възможността за наказателни процедури спрямо България от страна на Европейската комисия, тъй като страната ни е нарушила общностното законодателство на ЕС.

Не бива да се пропуска и популистката същност на тази мярка, защото реално тя не върши нищо по своята основна цел, тъй като голямо участие в пазара на земеделска земя вземат т.н. дружества със специална инвестиционна цел, чиито акции се търгуват свободно на Българската фондова борса, и няма никакви ограничения пред един чуждестранен инвеститор, който иска да изкупи техните акции(90 % от тяхната печалба се разпределя като дивидент на акционерите). Но също така е и исторически доказан факт, че една етатистка мярка, основана на популизъм, води след себе си нови и нови ненужни и пречещи бюрократични регулации.

През 2007 г. българският народ осъществи един свой цивилизационен избор, за който се бе стремял дълги години, ставайки част от Европейското семейство. Той прие не само идеята за спазване на определени правила и стандарти, но и за споделени принципи и ценности. Затова и от ДСБ Бургас настояваме не само за спазване на предначертания европейски път на страната ни, но и за оставката на управлението, което се стреми да ни отклони от него. 

четвъртък, 10 октомври 2013 г.

Добрe дошли в блога на ПП ДСБ Бургас!


Политическа партия ДСБ Бургас е създадена през 2004 г. като част от проевропейското реформаторско усилие на автентичната десница в България. 

От 11 юли 2013 г. председател на общинската организация е д-р Георги Митев.

Офисът на партията, заедно с информационното бюро на европейския депутат от ДСБ Светослав Малинов, се намират на улица "Емил де Лавеле" № 4.

Телефон за контакти: 056/ 83-42-54.

Принципите на ДСБ се съдържат в обобщен вид в Платформата на модерната десница, която е приета по време на Деветото национално събрание на 30 юни 2012 г. 

Пълният текст на Платформата на модерната десница може да откриете на този линк: http://dsb.bg/bg/blogs/article/3296